THÔNG BÁO CÔNG KHAI DANH SÁCH Viên chức được nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023

 

Bài viết liên quan