Chức năng, nhiệm vụ các Phòng trực thuộc Viện Nông nghiệp

Phòng Phân tích và thí nghiệm

Trưởng phòng: Phạm Thị Lý

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển thăm phòng nuôi sản phẩm đông trùng hạ thảo của viện nông nghiệp và chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Viện, Phòng Phân tích và Thí nghiệm
  1. Chức năng

Phòng Phân tích và thí nghiệm có chức năng thực hiện phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, thí nghiệm, đánh giá, chứng nhận chất lượng, dịch vụ các sản phẩm nông nghiệp, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp tốt VIETGAP, VIETGAPHP, GMP…; Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật có giá trị phục vụ công tác chọn, tạo giống và phát triển nguồn gen; Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, tập huấn, sản xuất thực nghiệm và dịch vụ chuyên ngành theo quy định.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Phân tích, xét nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu liên quan đến sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, môi trường.

2.2. Kiểm định, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, các vật tư, sản phẩm nông nghiệp khác, an toàn thực phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.3. Tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng an toàn an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận chất lượng sản phẩm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VIETGAP, VIETGAHP, GMP… theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2.4. Lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng có giá trị, giống nấm ăn, nấm dược liệu có năng suất, chất lượng cao, các chủng vi sinh vật hữu ích và vật nuôi có giá trị đặc hữu phục vụ cho công tác chọn tạo, nhân nhanh giống và khai thác, phát triển nguồn gen có giá trị hữu ích để phục vụ phát triển sản xuất và đời sống.

2.5. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học, các mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.6. Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Viện tổ chức, bồi dưỡng, tập huấn, triển khai và thực hiện sản xuất thực nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, xây dựng và hoàn thiện các kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác các giống nấm ăn, nấm dược liệu, chủng vi sinh vật hữu ích và một số giống cây trồng đã khảo nghiệm thành công để đưa vào sản xuất và dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.7. Nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm vi sinh vật bảo vệ và xử lý môi trường (đất, nước, rác thải…).

2.8. Nhân và cung ứng giống cây trồng nông, lâm nghiệp, nấm ăn, nấm dược liệu, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tham gia thực hiện dự trữ giống và vật tư nông nghiệp.

2.9. Thực hiện dịch vụ về thí nghiệm, xét nghiệm trong một số lĩnh vực có điều kiện và khả năng thực hiện.

2.10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, tài sản, thiết bị và hồ sơ, tài liệu của Phòng.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


CÁC BÀI VIẾT CỦA PHÒNG TRÊN TRANG CHỦ VIỆN NÔNG NGHIỆP