GIỚI THIỆU

VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHẢO NGHIỆM VÀ DỊCH VỤ VẬT NUÔI

Địa chỉ: Thôn Đông Nam, xã Hoằng Quỳ, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237. 204636

Email:trungtamkhaonghiemvatnuoith@gmai.com


Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và Dịch vụ vật nuôi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. Trung tâm được thành lập năm 2019 dựa trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT chăn nuôi và Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản

Chức năng của Trung tâm là nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

Nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm: Xây dựng và thực hiện các chương trình Dự án, đề tài khoa học công nghệ và ứng dụng chuyển giao KHCN trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản;

Nghiên cứu tiến bộ KHKT để nhân, cải tạo, sản xuất các dòng, giống vật nuôi mới; Bảo tồn, phục tráng và phát triền nguồn gne con giống vật nuôi quý hiếm và thủy sản có giá trị kinh tế cao; Du nhập, khảo nghiệm, tuyển con các gòng, giống con nuôi và giống thủy sản đặc hữu ở địa phương để nhân thuần

Tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất tinh gia súc, gia cầm; tiếp nhận và nuôi dưỡng giống thủy sản ông bà, giống mới để sản xuất giống thủy sản; chủ trì và phối hợp với cá nhân, đơn vị, tổ chức khoa học trong và ngoài nước để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phục vụ phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi quy mô nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp và mô hình sản xuất chăn nuôi công nghệ cao; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học và mô hình chuyên ngành về chăn nuôi, thủy sản.

Thực hiện quan trắc về môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm thiểu. Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm soát/giám sát môi trường và dịch bệnh đối với vật nuôi, thủy sản. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về môi trường và bệnh vật nuôi, thủy sản. Cung cấp kết quả quan trắc, thông tin cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh vật nuôi, thủy sản.

Thực hiện việc hợp tác với các đơn vị trong nước và nước ngoài để nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện chương trình nghiên cứu thực nghiệm về giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, tư vấn đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh lĩnh vực chế biến, an toàn thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch trong chăn nuôi, thủy sản cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.


Một số kết quả, nhiệm vụ Trung tâm đang thực hiện

  • Đề tài KHCN cấp tỉnh gồm: Đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất tinh trâu cọng rạ phục vụ công tác cải tạo, nâng cao tầm vóc đàn  trâu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” để phục vụ cho các chương trình phát triển giống trâu trên địa bàn tỉnh; Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm thử nghiệm Phi (Sanguinolari diphop Linnaeus,1771) góp phần bảo tồn và phát triển loài thủy sản quý hiếm tại Thanh Hóa”;  đề tài KHCN cấp tỉnh Nghiên cứu tạo giống lợn từ tổ hợp lai ( VCN-MS15 x MC) chọn lọc lợn cái làm giống để sản xuất lợn sữa xuất khẩu tại Thanh Hóa” và đề tài  “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm Ngao dầu”.
  • Dự án NTMNỨng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt tại các huyện trung du, miền núi của tỉnh Thanh Hóa  thuộc chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025.
  • Nhiệm vụ Khoa học cấp nhà nước năm 2022 Khai thác và phát triển nguồn gen bò Vàng- Thanh Hóa”.
  • Thực hiện nhiệm vụ đặc thù theo đặt hàng của UBND tỉnh: Bảo tồn nguồn gene bò Vàng Thanh Hóa, Ngan Sen, Vịt Cổ Lũng  
  • Đào tạo, tập huấn 04 lớp cho 80  dẫn tinh viên làm công tác TTNT cho trâu bò theo Quyết định 50/TTg/20014 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ chăn nuôi nông hộ.
  • Mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Thiệu Vân, tp Thanh Hóa và xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa; Mô hình chăn nuôi lợn thịt theo chuỗi tiêu  thụ tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn; mô hình Chăn nuôi dê.
  • Cung ứng được 300 trâu, bò đực giống, 12.000 gà, vịt hậu bị; 25.000 liều tinh trâu, bò và vật tư kèm theo; Sản xuất và tiêu thụ 20 triệu giống tôm; 1 triệu giống Cua Xanh; 13 tấn tôm thẻ chân trắng.

Một số hình ảnh về Trung tâm