Phòng Quản lý Khoa học

Trưởng phòng: Phạm Xuân Thanh

  1. Chức năng

Phòng Quản lý khoa học có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện việc quản lý trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp của Viện.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của toàn Viện

2.1.1. Tổ chức xây dựng và trình Viện trưởng phê duyệt chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ của Viện.

2.1.2. Tham gia làm thành viên Hội đồng Khoa học, thẩm định các đề tài, dự án khoa học công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

2.1.3. Tham mưu Viện trưởng ký văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định và ban hành tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

2.1.4. Chủ trì xây dựng và giám sát hệ thống quản lý chất lượng các hợp đồng, dịch vụ KHCN, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ của Viện và các đơn vị trực thuộc.

2.1.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình KHCN của các đơn vị trực thuộc Viện.

2.1.6. Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin KHCN, lưu trữ kết quả đề tài, dự án KHCN của toàn Viện.

2.1.7. Tham mưu Viện trưởng giao kế hoạch KHCN cho các đơn vị trực thuộc.

2.1.8. Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Viện; phổ biến thông tin khoa học cho các đơn vị, cá nhân thuộc Viện.

2.1.9. Xây dựng các báo cáo hoạt động KH&CN của Viện.

2.1.10. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch các hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Viện.

2.2. Tổ chức xây dựng các Chương trình KHCN, tư vấn, đề xuất danh mục đề tài/dự án KHCN của toàn Viện; Tham mưu cho Viện trưởng xây dựng hồ sơ năng lực, thuyết minh, dự toán và các hồ sơ khác để tham gia đấu thầu đề tài, dự án KH&CN các cấp.

2.3. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Viện, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KHCN theo chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật.

2.4. Chủ trì thực hiện các hoạt động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, thương mại, chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định.

2.5. Chủ trì xây dựng quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Viện.

2.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên và môi trường, phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, thống kê phục vụ các hoạt động khoa học công nghệ của Viện theo quy định.

2.7. Tham mưu xây dựng đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên…, thu thập tài liệu. Biên tập tin, bài, sách hướng dẫn kỹ thuật, sách chuyên đề, giáo trình, tài liệu tập huấn, tuyên truyền, băng đĩa, video chuyên đề… phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và tài liệu hội nghị thuộc nội dung hoạt động của Viện.

2.8.Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, từng bước chủ động biên tập, in ấn xuất bản ấn phẩm, tài liệu thuộc phạm vi của Viện.

2.9. Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

2.10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, tài sản, thiết bị và hồ sơ, tài liệu của phòng.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao