Đánh giá thử nghiệm và ứng dụng bổ sung hỗn hợp AMIBO ACID môi trường nhân chồi giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp IN VITRO

Phạm Thị Lý
TP.Phân tích và Thí nghiệm

Bài viết liên quan