THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA VIỆN NÔNG NGHIỆP THANH HOÁ VÀ VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ.

Ngày 24 tháng 2 năm 2024, tại Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về ký thỏa thuận hợp tác.

Nội dung hợp tác nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ về các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh riêng và có cùng sự quan tâm, nhu cầu hợp tác.

Đại diện Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ: Ông Hồ Huy Cường – Viện trưởng chủ trì cùng đoàn công tác.

Đại diện Viện Nông nghiệp: Ông Nguyễn Đình Hải – Viện trưởng chủ trì và cán bộ chuyên môn thuộc viện;

Cùng nhau ký kết Thỏa thuận hợp tác (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”), các nội dung gồm:

1. Mục tiêu:

– Phát huy thế mạnh của hai bên nhằm đẩy mạnh hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, đề án.

– Chia sẻ thông tin, nguồn vật liệu và tham quan trao đổi kinh nghiệm.

2. Phương thức:

a. Nguyên tắc hợp tác

– Hợp tác song phương, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất tại Thỏa thuận này được triển khai cụ thể trong từng giai đoạn và phù hợp với các điều khoản đã được ký.

b. Phương thức hợp tác

– Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, thường xuyên về các vấn đề nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

– Hai bên ưu tiên dành sự quan tâm tham gia các chương trình mục tiêu, trong chiến lược và kế hoạch phát triển của mỗi bên nhằm hỗ trợ cụ thể, thiết thực, làm tăng hiệu quả của việc hợp tác và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

– Khi có nhu cầu trong phát triển dự án, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, hoặc khi cần tìm đối tác hợp tác, hai bên giành sự ưu tiên trao đổi thông tin trong phạm vi pháp luật cho phép; hợp tác sử dụng nguồn lực theo khả năng của từng bên và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

3. Nội dung:

– Hợp tác trong đề xuất và phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ liên quan đến cây dừa xiêm (dùa uống nước) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, dự kiến bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

– Hợp tác trong nghiên cứu thử nghiệm và phát triển một số giống rau lai mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: Dưa chuột thơm lai F1 Thiên Hương 1, dưa lưới vàng Hoàng Ngân do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nghiên cứu chọn tạo, dự kiến thực hiện từ năm 2024.

– Hai bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn vật liệu và nhân lực để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và các địa phương khác.

– Hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

4. Lưu ý:

– Thỏa thuận này là căn cứ để triển khai quan hệ hợp tác giữa Viện Nông nghiệp Thanh Hoá và Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ. Hai bên sẽ trực tiếp trao đổi và ký kết các phụ lục trong từng hoạt động cụ thể kèm theo Thỏa thuận này;

– Thường xuyên trao đổi về quan hệ hợp tác và thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi bên trong các vấn đề thuộc lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận;

– Trong quá trình thực hiện, mỗi bên có thể hủy bỏ Thỏa thuận này với điều kiện phải thông báo cho phía bên kia bằng văn bản ít nhất trước ba (03) tháng; đồng thời việc chấm dứt Thỏa thuận trước thời hạn không phương hại tới hiệu lực của các Hợp đồng chi tiết nêu tại điều III của Thỏa thuận này đã được các bên xác lập trước thời điểm chấm dứt;

– Trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này nếu có vấn đề phát sinh, hai bên cùng bàn bạc và phối hợp giải quyết trên tinh thần hợp tác và vì lợi ích chung mà không có sự can thiệp của bên thứ ba;

Thỏa thuận này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

Trên tinh thần hợp tác, hai bên thống nhất thực hiện và trao đổi thông tin để kịp thời nắm bắt các nội dung đã và đang tiến hành triển khai kịp thời nhất./.

Một số hình ảnh của buổi ký kết thoả thuận:

Đ/c Phạm Thị Lý – Trưởng phòng Phân tích và thí nghiệm

Bài viết liên quan